Phat_1

CÁC VỊ PHẬT SÁM HỐI

Ngày 05/07/2015 lúc 07:48:35

CÁC VỊ PHẬT SÁM HỐI

Khoatumuahe2

Khóa tu mùa hè – Nét đẹp trong hoạt động nhập thế của Phật giáo

Ngày 03/07/2015 lúc 08:11:56

(PGVN) Trong những năm qua Phật giáo ở Việt Nam đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, Phật giáo tham gia tích cực hơn vào các hoạt động xã hội, góp phần hướng con người tới những giá trị…